Επικοινωνήστε μαζί μας στο

213 0 333 000

και ...κάντε το λογαριασμό!

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «HOME 1+1» & «HOME 1+1 Ν»

Άρθρο Ε1: Αντικείμενο
Ε1.1 Τα Εμπορικά Προγράμματα του Προμηθευτή «HOME 1+1» και «HOME 1+1 Ν» προσφέρουν στους Πελάτες που θα τα επιλέξουν δύο (2) μήνες (αποκλειστικά) δωρεάν προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και επιπλέον έκπτωση στις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις. Ε1.2 Ρητώς συμφωνείται ότι οι παρόντες Ειδικοί Όροι που σχετίζονται με τη συμμετοχή του Πελάτη στα Εμπορικά Προγράμματα του Προμηθευτή «HOME 1+1» και «HOME 1+1 Ν» καθώς και οι Ειδικοί Όροι που αναγράφονται στην δεόντως και νομίμως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση, υπερισχύουν οιωνδήποτε αντιθέτων Γενικών Όρων, κατά τα ωσαύτως διαλαμβανόμενα στον Γενικό Όρο Γ17.1 της παρούσης.

Άρθρο Ε2: Διάρκεια
E2.1 Η διάρκεια των Εμπορικών Προγραμμάτων «HOME 1+1» και «HOME 1+1 Ν» ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες και τίθεται σε ισχύ κατά την Ημερομηνία Έναρξης Προμήθειας ως αυτή ειδικότερα ορίζεται στο Άρθρο 12 των Γενικών Όρων της Σύμβασης. E2.2 Μετά το πέρας των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, παύει η ισχύς των παρόντων Ειδικών Όρων και η Σύμβαση μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου και διέπεται από τους Γενικούς Όρους, υπό την επιφύλαξη της διατηρήσεως ισχύος της Συμφωνηθείσας Τιμής σύμφωνα με τον πίνακα του κάτωθι Ειδικού Όρου Ε3.3. E2.3 Σε περίπτωση που ο Πελάτης καταγγείλει τη Σύμβαση πριν από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της εκπροσώπησης του/των Μετρητή/-τών του Πελάτη από τον Προμηθευτή, ο Πελάτης θα επιβαρύνεται με το ποσό των πενήντα ευρώ (50 €) ανά μετρητή. Το ποσό αυτό θα χρεωθεί στον Τελικό Λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα λάβει ο Πελάτης από τον Προμηθευτή, και θα συμψηφίζεται με την Εγγύηση/Προκαταβολή Κατανάλωσης που έχει καταβάλει ο Πελάτης.

Άρθρο Ε3: Τιμές και εκπτώσεις
E3.1 Ρητά συμφωνείται ότι στα πλαίσια των Εμπορικών Προγραμμάτων του Προμηθευτή «HOME 1+1» και «HOME 1+1 Ν» θα παρέχονται δωρεάν, κατ’ αποκλειστικότητα, ο 1ος και ο 13ος συμβατικός μήνας της παρούσης ήτοι οι Λογαριασμοί που θα εκδίδονται για τους ως άνω οριζόμενους μήνες, είτε αυτοί είναι «Έναντι» είτε αυτοί είναι «Εκκαθαριστικοί», θα είναι μηδενικοί ως προς τις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (Γενικός Όρος Γ7.3). E3.2 Ως συμβατικός μήνας θεωρείται διάστημα τριάντα (30) ημερών. Σε περίπτωση που ο 1ος ή/και ο 13ος Λογαριασμός που θα εκδοθεί/-ούν στο όνομα του Πελάτη αφορά/-ούν διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών, τότε η διαφορά που προκύπτει στις ημέρες (30 ημέρες μείον τις Ημέρες διαστήματος Λογαριασμού) θα πιστώνεται στο επόμενο Λογαριασμό του Πελάτη. Αντιθέτως, σε περίπτωση που ο 1ος ή/και ο 13ος Λογαριασμός που θα εκδοθεί/-ούν στο όνομα του Πελάτη αφορά/-ούν διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών, τότε η διαφορά που προκύπτει στις ημέρες (Ημέρες διαστήματος Λογαριασμού μείον 30 ημέρες) θα χρεώνονται, βάσει του κάτωθι πίνακα (υπό Ειδικό Όρο Ε3.2) στον τρέχοντα Λογαριασμό του Πελάτη. Ε3.3 Υπό την επιφύλαξη του ως άνω Ειδικού Όρου Ε2.2, για τους υπόλοιπους μήνες των παρόντων Εμπορικών Προγραμμάτων του Προμηθευτή «HOME 1+1» και «HOME 1+1 Ν», η Συμφωνηθείσα Τιμή θα υπολογίζεται βάσει του παρακάτω πίνακα Ανταγωνιστικών Χρεώσεων:

Ημερήσια κατανάλωση 0 - 2000 kWh

0,08500 €/kWh

Ημερήσια κατανάλωση > 2000 kWh

0,09200 €/kWh

Νυχτερινή κατανάλωση ανεξαρτήτως ύψους κατανάλωσης

0,06610 €/kWh

Πάγιο μονοφασικών παροχών με μετρητή μονής εγγραφής

1,52 €

Πάγιο τριφασικών παροχών με μετρητή μονής εγγραφής

4,80 €

Πάγιο μονοφασικών παροχών με μετρητή διπλής εγγραφής

1,52 €

Πάγιο τριφασικών φασικών παροχών με μετρητή διπλής εγγραφής

4,80 €

Πάγιο νυχτερινής κατανάλωσης

2,00 €

Άρθρο Ε.4: Επιβράβευση συνέπειας
Ε.4.1 Ρητώς συμφωνείται ότι ο Προμηθευτής θα παρέχει στον Πελάτη περαιτέρω έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%) στις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις του Λογαριασμού ως επιβράβευση της εμπροθέσμου αποπληρωμής του εκάστοτε εκδοθέντος μηνιαίου Λογαριασμού. Ε.4.2 Πλέον συγκεκριμένα, όταν ο Πελάτης των Εμπορικών Προγραμμάτων του Προμηθευτή «HOME 1+1» και «HOME 1+1 Ν», εξοφλεί το σύνολο του Λογαριασμού του (είτε Έναντι, είτε Εκκαθαριστικού), καθώς και τυχούσες δόσεις διακανονισμού οφειλής του, μέχρι και την καθορισμένη ημερομηνία λήξεως αυτών και δεν έχει άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Προμηθευτή, τότε ο Προμηθευτής θα παρέχει έκπτωση στον επόμενο λογαριασμό του Πελάτη, ίση με το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων του προηγούμενου Λογαριασμού (είτε Έναντι, είτε Εκκαθαριστικού) που έχει ήδη εξοφληθεί εμπρόθεσμα.