Επικοινωνήστε μαζί μας στο

213 0 333 000

και ...κάντε το λογαριασμό!

Group etairikh diakibernisi 01

Εταιρική διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση αφορά το σύνολο των θεσπισμένων κανόνων, αλλά και επιχειρηματικών πρακτικών που εφαρμόζει ο Όμιλος ΗΡΩΝ, ώστε να διασφαλίζει τη διάρκεια και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του, προς όφελος των μετόχων και των λοιπών, συνδεδεμένων με αυτήν μερών.

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) αποτελεί τη βάση για την ολοκλήρωση ενός συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης που εξελίσσεται και προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται ο Ήρων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σύμφωνα με τη συμβολή τους στην αναπτυξιακή προοπτική, διοικητική ικανότητα και αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και ακεραιότητα χαρακτήρα, βαθιά γνώση των εταιρικών υποθέσεων, αρμονική συνεργασία με τα διευθυντικά στελέχη και τους εργαζόμενους της εταιρείας και το υψηλό αίσθημα εταιρικής νομιμοφροσύνης.

Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΗΡΩΝ ΙΙ μέχρι τις 30/06/2019, έχει ως εξής:

1.     Κωνσταντίνος ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ, Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2.     κα. Σοφία Δημητρακοπούλου, Δικηγόρος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
3.     κ. Pascal RENAUD, Μηχανικός, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
4.     κ. Charles Jean HERTOGHE, Μηχανικός, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
5.     Mr. Agostino SCORNAJENCHI, Οικονομολόγος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
6.     Mr. Erik Hugo H. MAMPAEY, Οικονομολόγος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
7.     Marzooq Tariq M. S. AL-SHAMLAN, Μηχανικός, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
8.     Mohammed AL SULAITI, Ανώτατο Οικονομολόγος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

Η τήρηση των αρχών  της εταιρικής διακυβέρνησης, η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Ομίλου και η προστασία των δικαιωμάτων των Μετόχων του, παρακολουθούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αξιολογεί την πληροφόρηση που λαμβάνει σε τακτική βάση από τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, αλλά και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία της εταιρείας και την επίτευξη των στόχων της.

 

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ)