Local
Για την ορθότερη περιήγησή σου στον ιστότοπό μας, προτείνεται η χρήση άλλου browser (Edge, Firefox, Chrome, Safari).
e-contract
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

H ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «Εταιρεία»), η Εταιρεία που δημιούργησε το δικτυακό τόπο www.heron.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης (εφεξής «Επισκέπτης/Χρήστης») ή/και ο χρήστης/µέλος (εφεξής «Χρήστης/Μέλος») των σελίδων του δικτυακού τόπου www.heron.gr καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του www.heron.gr µόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

I.  Προοίµιο

Η Εταιρεία παρέχει στους Επισκέπτες/Χρήστες και στους Χρήστες/Μέλη του δικτυακού τόπου www.heron.gr µια πλούσια συλλογή υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών ή/και πηγών συµπεριλαµβανοµένων διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας, ηλεκτρονικούς χώρους µαζικής πρόσβασης και επικοινωνίας των χρηστών, υπηρεσίες/σελίδες προσωπικού χαρακτήρα και περιεχοµένου. Στις σελίδες του www.heron.gr µπορεί να συµπεριλαµβάνονται διαφηµίσεις κάθε µορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συµπεριληφθούν στο www.heron.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο Επισκέπτης/Χρήστης και ο Χρήστης/Μέλος των υπηρεσιών του www.heron.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» («as is») και το www.heron.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής µε την περιορισµένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναµία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδοµένων [«data»] των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχοµένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών. Ο Επισκέπτης/Χρήστης και ο Χρήστης/Μέλος έχει την αποκλειστική ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του www.heron.gr και η σχετική πρόσβαση µπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς [π.χ. παρόχους υπηρεσιών Ιnternet, χρέωση χρόνου παραµονής στο Ιnternet]. Ο Επισκέπτης/Χρήστης και ο Χρήστης/Μέλος έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωµής των σχετικών τελών. Επίσης, ο Επισκέπτης/Χρήστης και ο Χρήστης/Μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισµό του µε τα απαραίτητα τεχνολογικά µέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του www.heron.gr.

II.   Εγγραφή

Εφόσον ο Επισκέπτης/Χρήστης επιθυµεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του www.heron.gr ως Χρήστης/Μέλος, συµφωνεί να: α] παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία που του ζητούνται από το www.heron.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόµενα/υπηρεσίες του και β] διατηρεί και επιµελώς ενηµερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενηµερωµένα και πλήρη.

III.   ∆ικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας - σήµατα

Εκτός των ρητά αναφερόµενων εξαιρέσεων [πνευµατικά δικαιώµατα τρίτων, συνεργατών και φορέων], όλο το περιεχόµενο του www.heron.gr, συµπεριλαµβανοµένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειµένων, των παρεχοµένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία, κατατεθειµένα σήµατα και σήµατα υπηρεσιών του www.heron.gr και της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συµβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν µέρει αντικείµενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδηµοσίευσης ή να «φορτωθεί», να µεταδοθεί ή να διανεµηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της µεµονωµένης αποθήκευσης ενός και µόνου αντιγράφου τµήµατος του περιεχοµένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δηµόσια ή εµπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το www.heron.gr, χωρίς να θίγονται µε κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας του www.heron.gr και της Εταιρείας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήµατα των αντίστοιχων οργανισµών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευµατική και βιοµηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο Επισκέπτης/Χρήστης και ο Χρήστης/Μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωµα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, µεταπωλεί ή/και εκµεταλλεύεται εµπορικά µε οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή µέρος του περιεχοµένου του www.heron.gr.

IV.  Περιορισµός ευθύνης

∆εδοµένης της φύσης και του όγκου του ∆ιαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης αµέλειας, το www.heron.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε µορφής ζηµία υποστεί ο Επισκέπτης/Χρήστης και ο Χρήστης/Μέλος των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχοµένων του www.heron.gr στις οποίες προβαίνει µε αποκλειστικώς δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόµενα του www.heron.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καµία εγγύηση, εκπεφρασµένη ή και συνεπαγόµενη, µε οποιοδήποτε τρόπο. Στο µέγιστο βαθµό και σύµφωνα µε το νόµο, το www.heron.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις, εκπεφρασµένες ή και συνεπαγόµενες, συµπεριλαµβανοµένων, όχι όµως περιοριζόµενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εµπορευσιµότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριµένο σκοπό.

Το www.heron.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές και τα περιεχόµενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή/και σφάλµατα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, το www.heron.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή/και οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές [servers] µέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των Επισκεπτών/Χρηστών και των Χρηστών/Μελών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήµια συστατικά. Το www.heron.gr δεν εγγυάται σε καµία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιµότητα των περιεχοµένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσµατά τους. Το κόστος των ενδεχόµενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαµβάνει ο Επισκέπτης/Χρήστης και ο Χρήστης/Μέλος και σε καµία περίπτωση το www.heron.gr ή/και η Εταιρεία.

V. Αποκλεισµός ευθύνης για πληροφορίες/συµβουλές

Το περιεχόµενο και οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο www.heron.gr αποτελούν µία προσφορά προς τον Επισκέπτη/Χρήστη και τον Χρήστη/Μέλος του www.heron.gr και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καµιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συµβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καµία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή µη συγκεκριµένων πράξεων. Το www.heron.gr αναλαµβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανοµή του περιεχοµένου του, χωρίς όµως σε καµιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχοµένων λαθών, πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως µεγάλου όγκου του, καθώς και της συµµετοχής και τρίτων φορέων [φυσικών ή νοµικών προσώπων] κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι Επισκέπτες/Χρήστες και οι Χρήστες/Μέλη του www.heron.gr, χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες του µε δική τους πρωτοβουλία, αναλαµβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχοµένων πληροφοριών.

VI.  «∆εσµοί» [link] προς άλλους δικτυακούς τόπους [site]

Το www.heron.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιµότητα, το περιεχόµενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων website και σελίδων στα οποία παραπέµπει µέσω «δεσµών», hyperlink ή διαφηµιστικών banner. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβληµα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο Επισκέπτης/Χρήστης ή/και ο Χρήστης/Μέλος οφείλει/ουν να απευθυνθεί/ούν απευθείας στα αντίστοιχα website και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το www.heron.gr σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόµενο ή τις υπηρεσίες των website και των σελίδων στα οποία παραπέµπει ή ότι συνδέεται µε αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

VII.  Υπηρεσίες και σελίδες προσωπικού χαρακτήρα και περιεχοµένου

Ο Χρήστης/Μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το www.heron.gr µπορεί να υιοθετήσει νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών του συµπεριλαµβανοµένων των χρονικών ορίων που θα διατηρούνται στις υπηρεσίες του www.heron.gr τα ηλεκτρονικά µηνύµατα [e-mail], τα µηνύµατα [forum], οι σελίδες χρηστών, ή/και οποιοδήποτε άλλο περιεχόµενο που αναρτά ή/και δηµοσιεύει ο Χρήστης/Μέλος. Επίσης, το www.heron.gr διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει τα επιτρεπόµενα όρια που αφορούν το µέγεθος και τον αριθµό των ηλεκτρονικών µηνυµάτων [e-mail] που µπορεί να αποστέλλει ο Χρήστης/Μέλος από τον λογαριασµό του, των µηνυµάτων ή/και οποιοδήποτε άλλο περιεχόµενο που αναρτά και δηµοσιεύει ο Χρήστης/Μέλος στις υπηρεσίες του www.heron.gr. Το www.heron.gr διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγµή και χωρίς προειδοποίηση, τα όρια αποθηκευτικού χώρου περιεχοµένου που παρέχει µέσω των υπηρεσιών του στους Χρήστες/Μέλη. Οι Χρήστες/Μέλη κατανοούν και αποδέχονται ότι το www.heron.gr διατηρεί το δικαίωµα να απενεργοποιεί λογαριασµούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που παραµένουν ανενεργοί από τους Χρήστες/Μέλη για µακρύ χρονικό διάστηµα [άνω των έξι (6) µηνών].

VIII.  Οµάδες συζητήσεων [forum]

Το www.heron.gr δύναται να παρέχει στους Επισκέπτες/Χρήστες ή/και στους Χρήστες/Μέλη τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα δικά τους «Message Board», παρέχοντας τους παράλληλα τη δυνατότητα να λάβουν µέρος στη συζήτηση «Message Board» που έχουν δηµιουργήσει άλλοι χρήστες µε την αποστολή γραπτών µηνυµάτων. Εάν παρέχεται η ως άνω περιγραφόµενη δυνατότητα, οι Επισκέπτες/Χρήστες ή/και οι Χρήστες/Μέλη του www.heron.gr οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συµπεριφοράς και της ευπρέπειας και να µην προβαίνουν σε παράνοµες ή ανήθικες διατυπώσεις. Το www.heron.gr διατηρεί το δικαίωµα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή οποιουδήποτε γραπτού µηνύµατος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. Το www.heron.gr σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόµενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι Επισκέπτες/Χρήστες ή/και οι Χρήστες/Μέλη των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν µε τα µηνύµατά τους. Σε περίπτωση που το www.heron.gr λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόµενο κάποιου/κάποιων µηνυµάτων που αναρτούν/δηµοσιεύουν οι Επισκέπτες/Χρήστες ή/και οι Χρήστες/Μέλη θίγει τρίτα πρόσωπα διατηρεί το δικαίωµα να προβεί στην άµεση διαγραφή του µηνύµατος ή ακόµα και του λογαριασµού του Χρήστη που το δηµιούργησε.

IX.  Εφαρµοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.heron.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συµπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόµο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καµία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συµφωνία µεταξύ του www.heron.gr και του Επισκέπτη/Χρήστη ή/και του Χρήστη/Μέλους των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσµεύει παρά µόνο αυτούς. Καµία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαµβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τµήµα της συµφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωµατωθεί σε αυτή.

ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
QUESTION 01
Πόσο χρήσιμες σου φάνηκαν οι πληροφορίες σχετικά τα θέματα που σε ενδιέφεραν;
QUESTION 02
Βρήκες όλες τις πληροφορίες που χρειαζόσουν;
QUESTION 03
Πόσο εύκολα βρήκες τις πληροφορίες που σε ενδιέφεραν;
QUESTION 04
Θα έλεγες ότι οι εντυπώσεις σου από το σύνολο της ιστοσελίδας ΗΡΩΝ είναι ικανοποιητικές;
QUESTION 05
Υπάρχει κάτι επιπλέον, που θα ήθελες να υπάρχει μέσα στην ιστοσελίδα αλλά δεν το βρήκες;